Naše školka

Domů Naše školka

O nás

Jsme dvoutřídní mateřská škola. Kapacita školky určená krajskou hygienickou stanicí je 32 dětí. Věkové složení dětí je 2 - 7 let. Ve školním roce 2019 - 2020 je zapsáno 26 dětí.

školka

a) Materiální podmínky

 • Škola se nachází na okraji města Svitavy.
 • Děti mají k dispozici hernu, šatnu, hygienické zařízení. Školka má svou kuchyni, která v posledních letech prošla výraznou rekonstrukcí.
 • V červenci 2019 došlo ke kompletní rekonstrukci sociálního zařízení v 1. patře.
 • Kolem školky je prostorná zahrada s průlezkami, houpačkami a pískovištěm.
 • Vybavení nábytkem a pomůckami je dobré. V letech 2009/2010 byla provedena kompletní rekonstrukce herny.
 • Děti se samy podílejí svými výtvory na výzdobě školy.
 • b) Psychosociální podmínky

  Všechny děti jsou vedeny k samostatnosti jak v rozhodování, tak v praktických činnostech, je přihlíženo k jejich individuálním a věkovým zvláštnostem. Věkově smíšená skupina je nejvhodnější pro sociální rozvoj dětí. Děti se učí ohleduplnosti ke slabšímu, navzájem si pomáhají, učí se soucítění s druhým.

  Věkově smíšená třída vyžaduje jiný styl práce. Učitelka musí dbát na to, aby se každé dítě rozvíjelo podle svých předpokladů a zájmů. Dětem musí vytvořit prostředí, v němž mohou s pocitem bezpečí zkoumat okolní svět a navazovat vztahy s vrstevníky.

 • všechny děti mají stejná práva i povinnosti
 • všichni zaměstnanci se snaží jít dětem příkladem
 • děti jsou vedeny k základům společenského chování
 • děti a učitelky jsou rovnocennými partnery
 • všichni zaměstnanci vytváří dětem bezpečné prostředí
 • c) Psychohygienické podmínky

  Životospráva

 • stravování vychází z rodinných zvyklostí
 • do jídelníčku zařazujeme dostatek ovoce a zeleniny
 • snažíme se o zdravý způsob stravování
 • zajišťujeme pitný režim v průběhu celého dne
 • děti jsou vedeny ke správnému způsobu stolování a hygieny
 • mezi pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly
 • děti do jídla nenutíme

  Psychohygiena

 • jsou respektovány individuální a věkové zvláštnosti každého dítěte
 • adaptace nově příchozích dětí probíhá na základě individuálních zvláštností každého dítěte
 • je zajištěn optimální denní režim s pravidelným střídáním činností a odpočinku
 • je zajištěn pravidelný spánek dětí - děti jsou ukládány v pravidelnou hodinu, pro větší děti jsou připraveny náhradní aktivity
 • je dodržován pravidelný pobyt dětí venku (s ohledem na některé špatné povětrnostní podmínky - mráz pod -10°C, silný vítr, déšť apod.)
 • dětem nabízíme adaptační režim (pobyt s maminkou?)

 • Dokumenty

  Školní řád


  Školní program