Projekty

Domů Projekty

Už vím jak

Projekt Už vím jak je realizován od 15.7.2014 do 30.6.2015. Zaměřuje se na zvýšení kompetencí pedagogů mateřských škol svitavského správního obvodu v oblastech environmentálního a polytechnického vzdělávání. V rámci projektu předáme pedagogům praktické poznatky z těchto oborů formou každotýdenních tříhodinových kurzů, naučíme je využívat moderní informační technologie k názornému předávání informací na tabletech, zprostředkujeme výměnu zahraničních zkušeností prostřednictvím dvou zahraničních stáží, posílíme pedagogy v profesních schopnostech a v osobnostním rozvoji tak, aby byli schopni nově získané poznatky předat následně dětem ve svých MŠ, díky šesti vzdělávacím kurzům. Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky celkovou částkou 3 713 895,42 Kč.

Výstupy projektu

podpora EU

VIA LUCIS

Projekt VIA LUCIS tvoří zkratku základních pilířů projektu: výchova, inovace, asistence, lidskost, úsilí, cit, inspirace, spolupráce. Žadatelem a realizátorem projektu je Mateřská škola Svitavy, Milady Horákové 27. Ostatní svitavské MŠ a město Svitavy jsou partnery projektu. Hlavním cílem projektu je celkové zvyšování odborné úrovně pedagogických pracovníků mateřských škol ve Svitavách. Na základě tohoto projektu vzniknou vzdělávací kurzy pro pracovníky mateřinek, které budou mít akreditaci ministerstva školství. Kurzy posílí odborné znalosti a dovednosti pracovníků pro tvorbu školních vzdělávacích programů a jejich uvádění do praxe. Budou také zaměřené na zvyšování komunikačních schopností. Součástí projektu je vytvoření 400 stránkového dokumentu s pracovními listy, které budou sloužit v práci všem pedagogům mateřských škol. Projekt je realizován od července 2011 do prosince roku 2012. Celkové náklady projektu činí 3 949 540 Kč.

Mládež v akci

Program Mládež v akci je určen mladým lidem ve věku od 13 do 30 let, kteří mají trvalé bydliště v některé ze zemí programu nebo v některé z partnerských zemí. Program je otevřen všem mladým lidem bez ohledu na úroveň jejich vzdělání nebo sociální či kulturní původ. Cílem Evropské dobrovolné služby je rozvoj solidarity a tolerance mezi mladými lidmi. ZŠ a MŠ Svitavy – Lačnov je zapojena do projektu Evropská dobrovolná služba. Naše dobrovolnice, Eliisa Katariina Savolainen pochází z Finska, je jí 19 let a vystudovala střední školu (gymnázium), se zaměřením na cizí jazyky. Eliisa je asistentkou v MŠ, její úlohou je každodenní pomoc s dětmi, vedení kroužku anglického jazyka, účast na aktivitách školy apod. Eliisa je u nás od 7. 1. 2013 do 30. 6. 2013. Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

Přátelská školka

Projekt s registračním číslem CZ.1.07/1.2.00/14.0058 bude realizován po dobu 3 let, v období od 1. 9. 2010 do 30. 4. 2013. Projekt je financován z ESF. Projekt je určen pro 18 předškolních zařízení z Pardubického a 18 ze Středočeského kraje. Práci realizuje Alfa Human Service - akreditovaná vzdělávací instituce MPSV (č.2007/292-I) s velkými zkušenostmi se vzděláváním dospělých osob.

Ucelený rozvojový program pro učitele a vedoucí pracovníky bude realizován pod akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Garantem rozvojového programu je paní Doc. PaeDr. Vanda Hájková, specialistka na problematiku výchovy tělesně postižených dětí a dětí s vadami řeči z Katedry speciální pedagogiky, Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Program bude doplněn interaktivní prací s dětmi, prací s rodiči a podpůrným on-line prosředím pro výuku a konzultace.

Cíle projektu jsou zaměřeny na vyhledávání a definici rozvojových potřeb mateřských škol a poskytnutí vzdělávacích programů učitelům a vedení předškolních zařízení. Vycházejí z dokumentu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) - Akční plán koncepce včasné péče, který byl přijat MŠMT 15.3.2010.

Vzdělávací programy budou zaměřeny zejména na práci s heterogenitou dětských skupin, práci s dětmi z odlišných etnik, s dětmi se zdravotním oslabením (alergie, astma, vadné držení těla, logopedické vady, případně kombinované s nějakou formou postižení, dále na prevenci syndromu vyhoření, komunikaci a práci v týmu apod.)

Cíle projektu jsou zaměřeny na:

  • zlepšení úrovně odborného vzdělávání pedagogů MŠ
  • zajištění výměny osobních zkušeností pedagogů
  • realizaci interaktivní práce s dětmi s důrazem na jejich individuální potřeby
  • podporu rodičů děti v MŠ
  • vytvoření interaktivní sítě spolupráce v daném regionu
  • vytvoření podkladů pro standardizaci práce MŠ

Co naše MŠ získá?

  • individuální a skupinovou podporu a konzultace celého týmu
  • program uceleného akreditovaného vzdělávání pro celý tým
  • certifikát “Školka přátelská k dětem a jejich rodičům”, který naší mateřské škole umožní získat statut metodického centra a předávání příkladů dobré praxe